Orgány a výbory seniorátu

Seniorálne predsedníctvo:
Mgr. Ján Čáby, Ostrá Lúka – senior
PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska, Zvolenská Slatina – seniorálny dozorca

Seniorálne presbyterstvo:
Seniorálni presbyteri z titulu funkcie:
Mgr. Daniel Duraj – konsenior
Emília Ostrolucká – zástupkyňa sen.dozorcu
Neobsadené         – seniorálny právny zástupca
Anna Bočkayová – predsedkyňa HV
Mgr. Andrea Valentová – predsedkyňa VMV
Mgr. Jozef Pacek – predseda ZED ZVS

Volení seniorálni presbyteri – ordinovaní:
Mgr. Daniel Duraj
Mgr. Beata Fraňová
Mgr. Irena Paľovová
Mgr. Peter Kevický
Mgr. Daniel Koštial
Mgr. Renáta Renyeiová
Mgr. Štefan Škorupa

Volení seniorálni presbyteri – neordinovaní:
Anna Bambuchová
Ján Brečka
Ing. Igor Hano
Zuzana Urbanová
Ing. Augustín Vician
Mgr. Peter Weis

Volení seniorálni presbyteri – náhradní:
Mgr. Vladimír Mako
Mgr. Ján Mojzsis
– – –
Zuzana Belajová
Pavel Gajdoš
Ing. Oľga Štollmannová
Ing. Milan Zajac, Banská Bystrica – Radvaň

Zapisovateľ:
Mgr. Renáta Rényeiová

Školskí dekani:
Mgr. Peter Kevický
Mgr. Irena Paľovová

Pokladník:
Mgr. Štefan Škorupa

Správa seniorálneho archívu:
Mgr. Ján Jakuš – správca poverený SP
Ing. Zdeno Ferienčík – seniorálny archivár

Seniorálne výbory:

Vnútromisijný výbor (VMV):
Mgr. Andrea Valentová – predsedkyňa
Mgr. Irena Paľovová – členka (práca s mládežou)
Mgr. Daniel Duraj – člen (práca s mládežou)
Pavel Gajdoš – člen (práca s mládežou)
Mgr. Beata Fraňová – členka (za spoločenstvo žien a diakoniu)
Mgr. Renáta Rényeiová – členka (za spoločenstvo žien a diakoniu)
Anna Bambuchová – členka (za spoločenstvo žien a diakoniu)
Mgr. Marek Hanuska – člen (za cirkevnú hudbu)
Mgr. Tomáš Škraban – člen (za cirkevnú hudbu)

Školský výbor (ŠV):
Mgr. Andrea Valentová – predsedkyňa
Mgr. Peter Kevický – člen (školský dekan)
PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska – člen (riaditeľ EGBB)
Mgr. Irena Paľovová – členka (školská dekanka)

Hospodársky výbor (HV):
Anna Bočkayová
Mgr. Peter Kevický
Mgr. Štefan Škorupa
Mgr. Jozef Pacek
Ing. Milan Zajac
Ing. Oľga Štollmannová

Stavebný výbor (SV):
Ing. Igor Hano – predseda
Ján Brečka – člen
Ing. Augustín Vician

Zástupcovia seniorátu na dištriktuálny konvent:

Volení delegáti na dištriktuálny konvent:
Mgr. Peter Kevický
Mgr. Daniel Duraj
Ing. Martin Krúdy
Zuzana Urbanová

Náhradní:
Mgr. Daniel Koštial
Mgr. Jozef Pacek
Anna Bambúchová
Ing. Milan Zajac

Zástupcovia seniorátu na synodu:

Volení delegáti na synodu:
Mgr. Daniel Duraj
Ing. Igor Hano

Náhradní:
Mgr. Renáta Rényeiová
Anna Bočkayová

Sudcovia dištriktuálneho súdu:
Mgr. Daniel Koštial
Mgr. Štefan Škorupa
Mgr. Peter Weis
Ing. Pavol Saktor

Sudcovia generálneho súdu:
Mgr. Vladimír Mako
Mgr. Lenka Pivolusková

Náhradní:
Mgr. Beáta Fraňová
Mgr. Michal Zdycha