Orgány a výbory seniorátu

Seniorálne predsedníctvo:
Mgr. Ján Čáby, Ostrá Lúka – senior
PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska, Zvolenská Slatina – seniorálny dozorca

Seniorálne presbyterstvo:
Seniorálni presbyteri z titulu funkcie:
Mgr. Daniel Duraj – konsenior
Ing. Igor Hano – zástupca sen. dozorcu
JUDr. Martina Meszáros Bariaková – sen. právna zástupkyňa
Ing. Anna Pavlíková – predsedkyňa HV
Mgr. Andrea Valentová – predsedkyňa VMV
Mgr. Jozef Pacek – predseda ZED ZVS

Volení seniorálni presbyteri – ordinovaní:
Mgr. Beata Fraňová
Mgr. Ján Jakuš
Mgr. Peter Kevický
Mgr. Daniel Koštial
Mgr. Lívia Mojzsisová
Mgr. Renáta Renyeiová

Volení seniorálni presbyteri – neordinovaní:
JUDr. Ing. Andrea Hasprová
Pavol Saktor
Mgr. Peter Weis
Ing. Roman Žilinčík

Volení seniorálni presbyteri – náhradní:
Mgr. Jarmila Balková
Mgr. Ján Mojzsis
Mgr. Štefan Škorupa
Mgr. Michal Zajden
– – –
Anna Bambuchová
Ing. Nataša Bardelčíková
Jana Tureková

Zapisovateľ:

Školskí dekani:
Mgr. Renáta Rényeiová

Pokladník:

Správa seniorálneho archívu:
Mgr. Ján Jakuš – správca poverený SP

Seniorálne výbory:

Vnútromisijný výbor (VMV):
Mgr. Andrea Valentová – predsedkyňa
Mgr. Irena Paľovová – členka (práca s mládežou)
Mgr. Daniel Duraj – člen (práca s mládežou)
Pavel Gajdoš – člen (práca s mládežou)
Mgr. Beata Fraňová – členka (za spoločenstvo žien a diakoniu)
Mgr. Renáta Rényeiová – členka (za spoločenstvo žien a diakoniu)
Anna Bambuchová – členka (za spoločenstvo žien a diakoniu)
Mgr. Marek Hanuska – člen (za cirkevnú hudbu)
Mgr. Tomáš Škraban – člen (za cirkevnú hudbu)

Školský výbor (ŠV):
Mgr. Andrea Valentová – predsedkyňa
Mgr. Peter Kevický – člen (školský dekan)
PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska – člen (riaditeľ EGBB)
Mgr. Irena Paľovová – členka (školská dekanka)

Hospodársky výbor (HV):
Ing. Anna Pavlíková – predsedkyňa
Mgr. Štefan Škorupa
Mgr. Jozef Pacek
Ing. Milan Zajac
Ing. Oľga Štollmannová

Stavebný výbor (SV):
Ing. Igor Hano – predseda
Ján Brečka – člen
Ing. Augustín Vician

Zástupcovia seniorátu na dištriktuálny konvent:

Volení delegáti na dištriktuálny konvent:
Mgr. Peter Kevický
Mgr. Daniel Duraj
Ing. Igor Hano
Ing. Augustín Vician

Náhradní:
Mgr. Daniel Koštial
Mgr. Jozef Pacek
Anna Bambúchová
Ing. Milan Zajac
Anna Janovicová

Zástupcovia seniorátu na synodu:

Volení delegáti na synodu:
Mgr. Daniel Duraj
Ing. Roman Žilinčík

Náhradní:
Mgr. Renáta Rényeiová
Ing. Anna Martišková

Sudcovia dištriktuálneho súdu:
Mgr. Daniel Koštial
Mgr. Štefan Škorupa
Mgr. Peter Weis
Ing. Pavol Saktor

Sudcovia generálneho súdu:
Mgr. Jozef Pacek
Mgr. Lenka Pivolusková

Náhradní:
Mgr. Beáta Fraňová
Ing. Zdeno Ferienčík