Banská Bystrica

Banská Bystrica

12.11.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Radim Pačmár
Ján Kvačala v kontexte dobovej slovenskej historiografie reformácie

Horná Mičiná

10.11.2018 od 8.00 hod.
Kantorský kurz s MgA. Jankom Siromom, PhD.

Individuálne praktické organové cvičenia počas celého dňa

Žiar nad Hronom

Bacúrov

8.10.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Peter Weis.
Hospitácia na vyučovacej hodine a jej využitie v práci vyučujúceho

Horná Lehota


Radvaň

23.9.2018 o 10.00 hod.

Ordinácia novokňazov
Evanjelický chrám Boží v Radvani

Oznam na www.ecav.sk

 

Banská Bystrica

Zvolen

12.9.2018 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva
v zasadacej sieni Biskupského úradu ZD.

 

Banská Bystrica

10.9.2018 o 16.00 hod.
Stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
spojené s posedením pri guľáši
gulas