Dobrá Niva

25.august 2007 o 10.00 hod.

Dobrá Niva - Podzámčok

Dištriktuálne a seniorálne stretnutie evanjelikov
pod Dobronivským hradom v Podzámčoku
pri 480.výročí upálenia ľubietovských martýrov

učiteľa Gregoriho a farára Filipa Nikolaiho

Dobrá Niva - Podzámčok

10.00 – 12.00
Služby Božie
zvesť Božieho slova:
Mgr.Milan Krivda, biskup ZD
prednáška:
Doc.ThDr.Andrej Hajduk:
480.výročie smrti ľubietovských martýrov

13.30 – 15.00
Prehliadka spevokolov ZD ECAV na Slovensku

Leave a Reply