Banská Bystrica

20.6.2010 o 14.00 hod.
Seniorálny deň Zvolenského seniorátu
pri príležitosti 500. výročia narodenia a 450. výročia úmrtia
Leonarda Stöckela
Leonard Stöckel
Služby Božie o 14.00 hod.
Slávnostný kazateľ: Mgr. Ján Midriak, emeritný biskup
Samostatné programy pre dospelých, mládež a deti o 16.00 hod.

One thought on “Banská Bystrica

  1. Leonard Stöckel
    1510 Bardejov- 1560 Bardejov

    Jeho učiteľom v Bardejove bol huma­nista Valentín Ecchius. Študoval v Koši­ciach (od r. 1522), kde ho učil ďalší huma­nista Leonard Coxe, vo Wroclawi, na uni­verzite vo Wittenbergu (od októbra 1530), kde ostal do r. 1539. Na odporúčanie F. Melanchtona súkromný učiteľ v Eislebene (1534-36). Krátko obchodoval, ale jeho úzkostlivé svedomie nemohlo zniesť praktiky obchodníckeho života. Obľúbený žiak Luthera a Melanchtona. Na ich radu sa vrátil do Bardejova (1539), tam na lat. škole zostavil Zákony bardejovskej školy, kt. patria k významným pedagogickým spisom. Na synode piatich východoslov. miest (Bardejov, Prešov, Košice, Levoča, Sabinov) dosiahol, že okrem Augustany sa ako vyznanie viery prijali aj Melanchtonove Loci communes (Spoločné zásady, 1540). Organizátor cirk. zborov, spoluzostavovateľ seniorálnych článkov, kt. sú známe ako Prešovské články z r. 1546, zostavovateľ vierovyznania Confessio Pentapolitana (1549), ku kt. sa prihlásili spo­menuté mestá, aby sa tak vyhli upodozrie­vaniu z anabaptizmu a sakramentarizmu. Ich obyvatelia tak získali právo na vlastný náboženský život, toto vyznanie sa stalo podkladom pre ďalšie domáce vyznania (Montana, Scepusiana). Osobitne chránil Lutherovo učenie o Večeri Pánovej. Autor Annotationes locorum communium … (1561) a pomôcky pre kazateľov Formulae tractandarum sacrorum concionum, škol­skej hry pre mládež Príbeh o Zuzane, Ka­techizmu – v nem.. Cenným dielom je Postilla (1596). V rkp. sa zachovali drob­nejšie biblické práce, verše, listy v nem., lat.. Apophtegmata illustrium virorum (Výroky slávnych mužov) – dobová učeb­nica etiky, prezrádza antickú učenosť a hu­manistickú erudíciu autora. Vo forme príručky prepracoval Cicerónov spis O po­vinnostiach. Bardejovská škola dosiahla počas jeho rektorovania veľký rozkvet. Vynikajúci pedagóg nazvaný praeceptor Hungariae.

    (zdroj: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry)

Leave a Reply