Zvolen

19.6.2018 o 18.00 hod.
Úvod seniorálnych presbyterov
v chráme Božom a
zasadnutie seniorálneho presbyterstva
v zborovej miestnosti cirkevného zboru