Zvolen

19.3.2018 o 18.00 hod.

Úvod seniorálnych presbyterov
v chráme Božom
a zasadnutie seniorálneho presbyterstva
v zborovej miestnosti cirkevného zboru