Odporúčanie predsedníctva ZVS ku konaniu služieb Božích
Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, vážené predsedníctva cirkevných zborov Zvolenského seniorátu!

Všetci sledujeme nepriaznivý vývoj pandémie COVID 19 v našej krajine. Situácia je, dovolíme si tvrdiť alarmajúca, a to aj v našom Banskobystrickom kraji. Vláda Slovenskej republiky v aktuálnom Vestníku zverejnenom 17.12.2020 a platnom od 19.12.2020 povolila aj naďalej konať bohoslužby za týchto podmienok:
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 , 
e) dodržiavať respiračnú etiketu,
f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,
i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
k) zakazuje sa podávanie rúk,
l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. 
 
Vážnu výzvu na predstaviteľov cirkevných zborov adresujú aj predsedníctva dištriktov a predsedníctvo našej cirkvi vo svojom usmernení: Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom.
Máme priame informácie od vedúcich lekárov Banskobystrickej nemocnice, v akom stave nemocnica je. Každý z nich je zásadne proti konaniu akýchkoľvek hromadných podujatí, vrátane bohoslužieb, a to aj za dodržania podmienok stanovených v aktuálnom Vestníku Vlády SR.
Na základe týchto skutočností, vás, bratia a sestry v službe, prosíme, aby ste naozaj zvážili momentálnu situáciu a služby Božie najmä na Štedrý deň a počas sviatočných dní nekonali. Nepíše sa nám to ľahko, ale prežili sme Veľkú noc bez bohoslužieb, prežijeme aj Vianoce. Nevieme, či sa dokážeme zjednotiť ako seniorát v tejto vážnej veci. Odložme bokom aspoň na chvíľu mnohé rozdelenia, pokúsme sa vytvoriť jednotu a nedávajme priestor pre vytváranie nepokoja a neistoty. Ak jeden z cirkevných zborov zatvorí brány chrámu, druhý otvorí, budú vznikať situácie, že kapacitne to nemusíte zvládnuť a vznikne živná pôda pre posudzovanie. Týmto prístupom „dobrovoľného lockdownu“ v našom senioráte chceme minimalizovať hromadné podujatia, chrániť tých, ktorí sú v prvej línii, ľudí zraniteľných a zaradených do rizikovej skupiny. Chceme ísť cestou lásky k blížnemu, solidarity a úcty k životu.
Uvedomujeme si, že všetky dôležité vyhlásenia, usmernenia a stanoviská vznikajú na poslednú chvíľu. Do Štedrého dňa zostáva ešte pár dní, kedy viete pripraviť online prenosy, vytlačiť vianočné pozdravy a rozdať ľuďom do schránok, samozrejme všetko podľa možností konkrétneho cirkevného zboru. RTVS nám tiež pomáha, aby aj tí najstarší, chorí a nevládni členovia cirkevných zborov mali aspoň aké – také Vianoce a mohli sa tešiť zo slov evanjelia: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ (L 2, 10-11)
Veríme, že toto naše odporúčanie prijmete s láskou a pochopením.
Prajeme vám, vašim rodinám, veriacim vo vašich cirkevných zboroch predovšetkým zdravie, pokoj, múdrosť, Božie požehnanie a povzbudzujeme vás slovami: „Nebojte sa…!“ „Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi! Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.“ (Ž 46, 11-12)
                         
RNDr. Viera Kadlecová                                                        Mgr. Jozef Pacek
seniorálna dozorkyňa ZVS                                                       konsenior ZVS

One thought on “Odporúčanie predsedníctva ZVS ku konaniu služieb Božích

Comments are closed.