Ostrá Lúka – Hronská Breznica

4.10.2010 o 10.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
prednáška:
Prof. PhDr. et Dr.h.c. Ján Findra, DrSc. – Text a jeho prednes
(zvuková interpretácia textu)

Leave a Reply