Poniky

17.10.2016 o 9.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke

Modlitebné stíšenie začína o 8.30 hod.

Prednáška PhDr. Ľudmily Michalkovej, PhD. – Hudba v službách Božích