Zvolen

17.5.2015 o 15.00 hod.
Seniorálny deň
Zvolenského seniorátu

Senioralny_den_2015