Zvolen

24.3.2018 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole vo Zvolene